1
2
3
1

بلاک های کد مورد نظر را انتخاب کنید

2

بلاک کد ها را به این ناحیه درگ کنید

3

نتیجه را در اینجا ببینید

برای آینده آماده باشید حل مسئله بازی کار تیمی تکنولوژی